Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Realizujemy mikroprojekt z Velkými Losinami

22.03.2018

Muzeum Papiernictwa oraz czeska gmina Velké Losiny, na terenie której znajduje się zabytkowy młyn papierniczy, nawiązały współpracę w celu wspólnych działań promocyjnych. Umożliwią je środki pozyskane za pośrednictwem Euroregionu Glacensis z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014–2020) oraz z budżetu państwa. Mikroprojekt pod nazwą „Na szlaku wspólnego dziedzictwa” jest w fazie realizacji.

W jego ramach zaplanowano:

– badania dziejów młynów  papierniczych (na podstawie dokumentów archiwalnych, literatury przedmiotu, analizy architektonicznej historycznych obiektów, jak też analizy dendrochronologicznej oraz badań zapraw murarskich pod kątem datowania);

– produkcję filmu promocyjnego o młynach papierniczych w Dusznikach-Zdroju i Velkých Losinách w trzech wersjach językowych: polskiej, czeskiej i angielskiej;

– wydanie wspólnej publikacji dotyczącej zabytkowych obiektów w Dusznikach-Zdroju i Velkych Losinach; wydawnictwo zostanie wydrukowane języku polskim, czeskim, angielskim i niemieckim;

– zorganizowanie dwudniowej konferencji w Velkých Losinách (16-17 maja) podsumowującej realizację projektu;

– wydanie ulotek promujących Velké Losiny i Muzeum Papiernictwa w języku polskim, czeskim, angielskim i niemieckim;

– zewnętrzny panel informacyjny dostosowany do potrzeb osób niewidzących i niedowidzących; panel umieszczony zostanie na rynku w Velkých Losinách.


przekraczamy granice