Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Bogata kolekcja

Unikatowy zabytek techniki

Jeden z 113 pomników historii w Polsce

Początki: przed 1562

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju (Muzeum) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.muzeumpapiernictwa.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014.12.15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.03.30


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • materiały graficzne (zdjęcia) nie mają opisów alternatywnych,
  • niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
  • niektóre treści mogą być napisane niewystarczająco prostym językiem,
  • niektóre pliki multimedialne nie mają napisów i audiodeskrypcji,
  • niektóre informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.12.31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

Rozpatrzeniem uwag i wniosków zajmuje się Koordynator ds. dostępności – Magdalena Junik.

E-mail: [email protected]     Telefon: 74 862 74 18

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w formie alternatywnej, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji.

Żądanie winno zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Zgłoszenie rozpatrywane jest niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy będzie możliwa realizacja żądania, jednakże powinno to nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można złożyć również skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju położone jest przy ul. Kłodzkiej 42 z dojazdem do wejścia głównego od strony rynku. Muzeum ma swoją siedzibę w obiekcie zabytkowym, który obejmuje budynek młyna papierniczego oraz budynek suszarni połączone wspólna klatka schodową. Obiekt jest wielopoziomowy począwszy od tzw. przyziemia do kondygnacji poddasza, poziomy obydwu budynków są przesunięte względem siebie.

Wejście główne do Muzeum Papiernictwa (na poziom parteru budynku młyna) odbywa się poprzez pawilon wejściowy połączony mostkami. Dojazd/dojście do muzeum drogą wewnętrzną miejską, utwardzoną (asfaltową), przy muzeum wykonana pochylnia z kostki brukowej niwelująca różnice poziomów drogi z krawędzią mostu. Ze względu na wysokie nadproże, przy drzwiach wejściowych do budynku znajduje się „dzwonek” – system przyzywowy w celu powiadomienia pracownika obsługi o konieczności udzielenia pomocy osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Kasa /punkt obsługi zwiedzających znajduje się w holu wejściowym, nieopodal drzwi wejściowych do budynku. Lada kasy/punktu obsługi usytuowana na wysokości dostosowanej do obsługi osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Komunikacja pionowa budynku odbywa się poprzez dwie klatki schodowe:

– pierwsza główna pomiędzy budynkiem młyna a budynkiem suszarni – zaopatrzona w poręcz, schody wykonane z materiałów nie powodujących poślizgu, biegnie wokół windy dostosowanej dla osób ze szczególnymi potrzebami;

– druga w budynku młyna – zabytkowa, drewniana, stroma zaopatrzona w poręcz ale bez możliwości zapewnienia dostępności osobom poruszającym się na wózku;

– na wyposażeniu sali wystaw czasowych budynku suszarni znajduje się platforma windowa dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Wyposażenie ułatwiające orientację w budynku oraz przekaz informacji:

– udźwiękowione plany tyflograficzne – pierwszy w pawilonie wejściowym, drugi naprzeciw windy na poziomie parteru,

– plany tyflograficzne ułatwiające poruszanie się po salach ekspozycyjnych w budynku suszarni;

– wydruki wielkoformatowe – plan Muzeum – umiejscowione w newralgicznych miejscach budynku (holu wejściowym, na każdej kondygnacji ciągu komunikacyjnego);

– system sygnalizacji i nawigacji STEP-HEAR – lokalizacja systemu w kluczowych dla zwiedzającego miejscach tj. przy kasie/punkcie obsługi, w głównym ciągu komunikacyjnym, przy wejściu do sal ekspozycyjnych, toaletach, przed schodami;

– system wycieczkowy FM z pętlą indukcyjną.

Budynek suszarni (z wyłączeniem pomieszczeń administracyjnych i magazynowych) wyposażony w poziome linie naprowadzające wraz z guzami.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w pobliżu kasy na parterze budynku młyna. Wszystkie toalety w obiekcie oznaczono tabliczkami w alfabecie brajla.

Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Nie ma możliwości skorzystania z funkcji tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.