Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Bogata kolekcja

Unikatowy zabytek techniki

Jeden z 105 pomników historii w Polsce

Początki: przed 1562

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Oświadczenie w sprawie dostępności

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju (Muzeum) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.muzeumpapiernictwa.pl

Data publikacji strony internetowej: 15.12.2014

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.10.2020

 1. Status pod względem zgodności z ustawą

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • brak opisów alternatywnych dla zdjęć,
 • część plików multimedialnych nie posiada napisów i audiodeskrypcji,
 • informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości.
 1. Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 30.12.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 1. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 1. Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

Rozpatrzeniem uwag i wniosków zajmuje się Koordynator ds. dostępności – Magdalena Junik.

E-mail: [email protected]    Telefon: 74 862 74 18

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w formie alternatywnej, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji.

Żądanie winno zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Zgłoszenie rozpatrywane jest niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy będzie możliwa realizacja żądania, jednakże powinno to nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można złożyć również skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 1. Dostępność architektoniczna

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju położone jest przy ul. Kłodzkiej 42 z dojazdem do wejścia głównego od strony rynku. Muzeum ma swoją siedzibę w obiekcie zabytkowym, który obejmuje budynek młyna papierniczego oraz budynek suszarni połączone wspólna klatka schodową. Obiekt jest wielopoziomowy począwszy od tzw. przyziemia do kondygnacji poddasza, poziomy obydwu budynków są przesunięte względem siebie.

Wejście do obiektu na poziom parteru młyna odbywa się poprzez pawilon wejściowy połączony mostkami, od strony chodnika wykonana pochylnia z kostki brukowej niwelująca różnice poziomów. Ze względu na wysokie nadproże, przed drzwiami głównymi znajduje się „dzwonek” – system przyzywowy w celu udzielenia pomocy osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Kasa /punkt obsługi zwiedzających znajduje się w holu wejściowym – brak jest urządzeń ułatwiających komunikację z osobami ze szczególnymi potrzebami.

Komunikacja pionowa budynku odbywa się poprzez dwie klatki schodowe:

– pierwsza w budynku młyna – zabytkowa, drewniana, wąska i stroma;

– druga pomiędzy młynem a suszarnią – zaopatrzona w poręcz, schody wykonane z materiałów nie powodujących poślizgu, biegnie wokół windy dostosowanej dla osób ze szczególnymi potrzebami;

– na wyposażeniu sali wystaw czasowych budynku suszarni znajduje się platforma windowa dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Wyposażenie ułatwiające orientację w budynku oraz przekaz informacji:

– udźwiękowione plany tyflograficzne – pierwszy w pawilonie wejściowym, drugi naprzeciw windy na poziomie parteru,

– plany tyflograficzne ułatwiające poruszanie się po salach ekspozycyjnych w budynku suszarni;

– wydruki wielkoformatowe – plan Muzeum – umiejscowione w newralgicznych miejscach budynku (holu wejściowym, na każdej kondygnacji ciągu komunikacyjnego);

– system sygnalizacji i nawigacji STEP-HEAR,

– system wycieczkowy FM z pętlą indukcyjną.

Budynek suszarni częściowo wyposażony w poziome linie naprowadzające wraz z guzami.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się za kasą na parterze budynku młyna. Ponadto wszystkie toalety w obiekcie oznaczono tabliczkami w alfabecie brajla.

Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 1. Stwierdza się brak możliwości skorzystania z funkcji tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.