Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Takie kolekcje tylko w Dusznikach

Podróż przez prawie dwa tysiąclecia papiernictwa

Czerpiemy papier od ponad 400 lat!

Działy

W strukturze organizacyjnej Muzeum Papiernictwa mamy działy zajmujące się pracą naukową, oświatowo-edukacyjną, a także wytwarzaniem papieru czerpanego i promocją.

Nauka

Muzeum odgrywa największe znaczenie w zakresie badań nad dziejami dawnego papiernictwa i przemysłu papierniczego na ziemiach polskich.

Największe dotąd zrealizowane w Muzeum Papiernictwa projekty w zakresie badań dziejów papiernictwa dotyczyły przemysłu papierniczego na Śląsku w XIX w. i pierwszej poł. XX w.

Drugi z czołowych projektów badawczych związany był z dziejami przemysłu papierniczego w Polsce w okresie PRL-u.

Obecnie w zakresie badań dziejów przemysłu papierniczego realizowany jest projekt dotyczący branży papierniczej w Polsce od zapoczątkowania restrukturyzacji w 1989 r. do wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Od ponad 20 lat prowadzimy ponadto badania filigranów (znaków wodnych). Posiadając największy w kraju zbiór papierów z filigranami, dysponujemy solidnym materiałem badawczym. W księgozbiorze muzeum znajdują się najważniejsze katalogi filigranów, umożliwiające fachową identyfikacją znaków wodnych.

Istotnym przedmiotem badań Muzeum są też dawne techniki zdobienia papierów. Posiadamy jeden z największych w Polsce zbiorów obiektów związanych z tą dziedziną.

Dział Papiernictwa

Dusznickie muzeum, będąc jedyną placówką naukowo-badawczą w Dusznikach-Zdroju, podejmuje się również badań dziejów miejscowości. Podstawą prac w tym zakresie jest głównie literatura niemieckojęzyczna, materiał ikonograficzny oraz dokumenty archiwalne i historyczna prasa bieżąca.

Dział Historii Dusznik-Zdroju

Podstawą wielu badań naukowych są miarodajne źródła. W muzeum mamy świetnie zaopatrzoną bibliotekę naukową – oprócz bogatego wyboru literatury związanej z papiernictwem, gromadzimy czasopisma i starodruki. Z biblioteki może skorzystać każdy zainteresowany.

Biblioteka Muzeum Papiernictwa

Istotnym elementem naszej działalności naukowej jest wydawanie (od 2007 r.) własnego periodyku – Rocznika Muzeum Papiernictwa. Publikujemy w nim popularyzatorskie artykuły będące efektem badań naukowych, ale też kronikę wydarzeń. Roczniki w wersji elektronicznej można pobrać bezpłatnie.

Rocznik Muzeum Papiernictwa

Muzeum Papiernictwa już w latach 80. XX w. zainicjowało współpracę zagraniczną, ale dopiero po 1989 r. nabrała ona nowego wymiaru. Pracownicy merytoryczni zaczęli korzystać z zasobów Deutsches Buch- und Schriftsmuseum w Lipsku, nastąpiła wymiana informacji z Muzeum w Velkich Losinach w Czechach. Kontakty zaowocowały opracowaniami naukowymi i popularnonaukowymi oraz uzupełnianiem wystaw w Muzeum Papiernictwa. W naszej placówce zaczęli gościć zagraniczni naukowcy, którzy korzystali z muzealnych zbiorów bibliotecznych. W 2005 r. Muzeum Papiernictwa było współorganizatorem Międzynarodowego Kongresu Historyków Papiernictwa (IPH).

Oświata i edukacja

To dziedziny będące filarami funkcjonowania Muzeum Papiernictwa jako placówki, której misją jest szerzenie wiedzy o papierze i papiernictwie. Pracownicy działu naukowo-oświatowego organizują m. in. zwiedzanie i większość warsztatów.

Dział Edukacji Muzealnej

Wytwarzanie papieru czerpanego

Czerpalnię papieru uruchomiono wkrótce po utworzeniu Muzeum Papiernictwa. Papier wytwarzany tu przez profesjonalnych czerpalników kieruje się do sprzedaży, część jest wykorzystywana do wyrobu pamiątek sprzedawanych w muzealnym butiku.

Dział Produkcji Papieru Czerpanego

W czerpalni zainstalowane są też stanowiska demonstracyjno-warsztatowe. Dzięki temu zwiedzający mogą zobaczyć, jak wytwarzano papier przed wiekami, mogą też sami wyczerpać własny arkusz.

Lekcje muzealne i warsztaty

Promocja

Popularyzacja wiedzy o dusznickim młynie papierniczym oraz działalności Muzeum Papiernictwa to zadania mające zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania placówki.

Dział Promocji i Wydawnictw