Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Bogata kolekcja

Unikatowy zabytek techniki

Jeden z 105 pomników historii w Polsce

Początki: przed 1562

Projekt Muzeum Papiernictwa zaprezentowany we Wrocławiu

10.08.2014

„Sięgając po lepszą prze(y)szłość” – pod takim hasłem 7 sierpnia odbyła się we wrocławskim hotelu Scandic konferencja inaugurująca dwuletni projekt inwestycyjno-modernizacyjny, jaki Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju realizuje dzięki dotacjom przyznanym z funduszy norweskich i funduszy EOG oraz ze środków krajowych.

Projekt jest złożony, zakłada renowację i adaptację na cele kulturalne zabytkowego budynku suszarni orazzabezpieczenie przeciwpożarowe kompleksu Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju wraz z konserwacją i digitalizacją zbiorów. Całkowita wartość zadania to 9.562.660 zł.

Konferencję otworzyli wspólnie dyrektor Muzeum Maciej Szymczyk i reprezentująca regionalne władze samorządowe sekretarz województwa dolnośląskiego Lilla Jaroń. Jako pierwszy wystąpił Marcin Skrycki, główny specjalista z Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przedstawiając doświadczenia we wdrażaniu Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ochronie dziedzictwa kulturowego. To wystąpienie ze szczególną uwagą śledzili przedstawiciele instytucji i organizacji, które zamierzają w przyszłości aplikować o środki z funduszy, którymi dysponuje ministerstwo.

Grzegorz Grajewski, kierownik wrocławskiego Oddziału Terenowego Narodowego Instytut Dziedzictwa, mówił o najpilniejszych potrzebach konserwatorskich w odniesieniu do zabytków dolnośląskich. Jak wielkie są to potrzeby, dowodziły m. in. zdjęcia rozpadających się zabytkowych budowli. Na szczęście sporo jest też przykładów pozytywnych, które prelegent nie omieszkał zaprezentować.

Dyrektor Szymczyk słowem i obrazem przekonywał zebranych o wyjątkowym znaczeniu dusznickiego młyna papierniczego dla dziedzictwa kulturowego. – Opłacalność produkcji papieru sprawiła, że duszniccy papiernicy bogacili się, a znaczną część swego majątku przeznaczali na rozbudowę i upiększanie młyna. Dzięki temu dziś dysponujemy jednym z najpiękniejszych w świecie obiektów poprzemysłowych – podkreślał.

Koordynująca projekt wicedyrektor muzeum Joanna Seredyńska zapoznała publiczność z jego podstawowymi założeniami, ale opowiedziała też o wysiłku, jaki zespół pracowników muzeum musiał włożyć w przygotowanie wniosku. Była okazja, żeby się pochwalić – wszak tylko 21 z 277 projektów otrzymało dofinansowanie.

O szczegółach rozwiązania, jakie Muzeum Papiernictwa zastosuje w ochronie przeciwpożarowej bezcennego młyna papierniczego, informował obszernie ostatni z prelegentów – Krzysztof Osiewicz, zastępca kierownika Działu Metod i Technik Ochronnych Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Chodzi o system gaszenia mgłą wodną – uważany za jedno z najnowocześniejszych rozwiązań, zainstalowany już w wielu zabytkowych obiektach na całym świecie, także tych najwyższej klasy.

Uczestnicy konferencji, wśród których było wielu muzealników, reprezentantów innych instytucji kultury oraz samorządów – wśród nich burmistrz Dusznik Andrzej Rymarczyk – prosili przedstawiciela MKIDN o więcej informacji na temat perspektyw dofinansowania ich projektów. Były też pytania dotyczące m. in. zabezpieczeń przeciwpowodziowych dusznickiego młyna papierniczego oraz możliwości użycia systemu gaszenia mgłą wodną.

Spotkanie zakończyło krótkie wystąpienie ks. Waldemara Pytla z parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Świdnicy, która również otrzymała dotacje z funduszy norweskich i funduszy EOG na prace związane z rewitalizacją swojego Kościoła Pokoju. Świątynia ta W 2001 r. została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Doświadczenia związane z drogą do tego osiągnięcia szczególnie interesują Muzeum Papiernictwa, które już podjęło działania w celu wciągnięcia na tę listę swojego młyna papierniczego.

Konferencję zaplanowano jako jedno z obowiązkowych działań promujących projekt i jego donatorów. Stała się kolejną okazją do upowszechniania wiedzy o dusznickim młynie papierniczym jako unikalnym produkcie turystycznym.

Informacje dla mediów 1

Informacje dla mediów 2

Informacje dla mediów 3

Informacje dla mediów 4

Informacje dla mediów 5