Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika Działu Papiernictwa

Muzeum Papiernictwa ogłasza nabór na stanowisko pracownika Działu Papiernictwa

 Wymagania formalne:

– ukończone studia magisterskie lub licencjackie na kierunku  historia lub pokrewne

Wymagania dodatkowe:

– znajomość j. angielskiego i/lub niemieckiego,

– prawo jazdy kategorii B,

– znajomość przepisów prawa z zakresu muzealnictwa i zarzadzania zbiorami muzealnymi.

Obowiązki pracownika Działu Papiernictwa:

 1. nadzór znad zbiorami muzealnymi (realizacja zadań dot. zbiorów, wynikających z obowiązujących przepisów),
 2. realizacja zadań związanych z zakupami, darami i depozytami muzealiów,
 3. opracowywanie naukowe zbiorów muzealnych,
 4. współpraca ze środowiskiem papierników (Stowarzyszenie Papierników Polskich, firmy przemysłu papierniczego, specjaliści z zakresu papiernictwa) obejmująca wyjazdy służbowe,
 5. merytoryczny nadzór nad ekspozycjami muzealnymi,
 6. opracowywanie scenariuszy wystaw muzealnych,
 7. prowadzenie badań naukowych w zakresie historii papiernictwa (kwerendy biblioteczne, archiwalne, wizje lokalne),
 8. publikowanie wyników badań w czasopismach naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw Muzeum Papiernictwa,
 9. udział w konferencjach naukowych,
 10. popularyzowanie wyników badań w formie artykułów, podkastów, filmów edukacyjnych,
 11. opracowywanie i realizacja programów edukacyjnych,
 12. obsługa zwiedzających (prowadzenie lekcji i warsztatów muzealnych, pełnienie dyżurów przewodnickich),
 13. prowadzenie korespondencji w sprawach Działu,
 14. prowadzenie dokumentacji Działu.

Oferujemy:

 1. Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę na okres próbny, w perspektywie umowa na czas określony lub nieokreślony (praca w systemie grafikowym, również w soboty i niedziele);
 2. Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej i prężnie rozwijającej się instytucji kultury;
 3. Możliwość awansu zawodowego;
 4. Możliwość współpracy z ambitnym zespołem współpracowników;
 5. Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3000 – 3500 PLN (kwota wynagrodzenia zasadniczego zostanie ustalona po przeanalizowaniu doświadczenia zawodowego kandydata/kandydatki).

Procedura naboru

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny sporządzony w j. polskim,
2. Życiorys sporządzony w j. polskim.

Aplikacje prosimy przesyłać do dnia 15.07.2021, na email: [email protected]

Procedura naboru:
I Etap – sprawdzenie i ocena wymagań formalnych na podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.
II Etap – ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Muzeum zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru żadnego kandydata.

 

RODO

Kandydatki/Kandydatów przesyłających swoje dokumenty aplikacyjne w związku z naborem na stanowisko pracownika Działu Papiernictwa prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną oraz umieszczenie w aplikacji rekrutacyjnej (CV) zamieszczonego poniżej klauzuli oświadczenia. Bez uwzględnienia w aplikacji treści oświadczenia zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpoznane.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wobec wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), w związku z prowadzonymi procesami rekrutacji pragniemy przekazać podstawowe informacje dotyczące zakresu, w jakim przetwarzamy dane osobowe.

 

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem danych osobowych, podanych w przesyłanych dokumentach aplikacyjnych, jest Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju z siedzibą w Dusznikach-Zdroju adres: ul. Kłodzka 42, 57-340 Duszniki-Zdrój, wpisana do rejestru instytucji kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego pod numerem 3, NIP: 8830005657, REGON: 890519046, tel. +48 (74) 8627400, e-mail: [email protected], dalej jako „Administrator”.

 

[Inspektor] Administrator celem prawidłowego przestrzegania zasad ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych i następujący punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą: Inspektor Ochrony Danych Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju ul. Kłodzka 42, 57- 340 Duszniki-Zdrój, adres e-mail: [email protected]

 

[Cel] Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu/w celu nawiązania współpracy. Jeżeli wyraził/a Pan/Pani na to zgodę, dane osobowe będą przetwarzane również w trakcie przyszłych procesów rekrutacyjnych.

 

[Odbiorcy] Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów (m. in dostawcy usług informatycznych).

 

[Okres przechowywania] Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody, jednak nie dłużej niż przez okres prowadzenia rekrutacji, chyba że Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę na wykorzystanie swoich dokumentów aplikacyjnych w przyszłych procesach rekrutacyjnych, jednak nie dłużej niż 1 rok od daty otrzymania Pani/Pana dokumentów aplikacyjnych.

 

[Prawa] Osobom aplikującym przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W każdym momencie można wycofać wyrażoną zgodę, co może nastąpić przez jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osobom aplikującym przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rekrutacji nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

 

[Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

OŚWIADCZENIA

 

Ja niżej podpisana/-y ………………….…………………………., oświadczam, że zapoznałem/-łam się z klauzulą informacyjną Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju umieszczoną w ogłoszeniu w/w jednostki o wolnym miejscu pracy na stanowisku pracownika Działu Papiernictwa i akceptuję jej treść. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niewskazanych w art.22¹ §1 k.p., a umieszczonych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z rekrutacją na stanowisko pracownika Działu Papiernictwa, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi ochronę danych osobowych, w tym zgodnie z RODO [1].

 

_______________________________

data i podpis (imię i nazwisko) kandydata/kandydatki

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z przyszłą rekrutacją prowadzoną przez Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju z siedzibą w Dusznikach-Zdroju na takie same lub podobne stanowiska pracy [2].

 

______________________________________

data i podpis (imię i nazwisko) kandydata/kandydatki

 

[1] – dokumenty aplikacyjne zawierające dane niewskazane w art. 221 k.p., do których należy m.in. lub adres e-mail lub telefon nie są obowiązkowe, ale brak podania tych danych uniemożliwi skontaktowanie się kandydatem

[2] – zgoda fakultatywna; w przypadku jej nie wyrażenia proszę zostawić pozostawić bez podpisu.